Gydevang 40
3450 Allerød
45 4817 12 11 - info@stokvistapes.dk

Sales & Delivery Terms

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Stokvis Danmark ApS,
CVR-nr. 54 86 42 13, Gydevang 40, 3450 Allerød

1. Generelt
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg fra Stokvis i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem Stokvis og kunden.
Ovenstående gælder uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af kunden afgivne ordre eller accept, herunder de for kundens ordre eller accept gældende almindelige betingelser eller andre af kunden udfærdigede dokumenter.

2. Ordrer, priser m.v.
Kun skriftlig bekræftelse af ordrer fra Stokvis er bindende for Stokvis.
Ethvert salg sker til den af Stokvis i ordrebekræftelsen angivne pris, som opgives ekskl. moms og baseret på levering ab fabrik, medmindre andet er anført. Stokvis forbeholder sig retten til efterfølgende at forhøje den i ordrebekræftelsen angivne pris i tilfælde af stigning i afgifter, valutakurser eller andre lignende udgifter, der indtræder efter ordrebekræftelsen, men inden fakturadatoen.
Kundens annullering af en bekræftet ordre accepteres kun efter aftale.

3. Levering m.v.
Levering sker ab lager, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
Levering finder sted på det med kunden aftalte leveringstidspunkt. Alle anførte leveringsdatoer er omtrentlige, og Stokvis er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse i leveringen, jf. punkt 7, og kunden er ikke berettiget til at hæve aftalen som følge af forsinkelse, medmindre kunden har betinget sig levering til nøjagtig bestemt tid.
Dellevering og/eller omlevering er tilladt. Hver enkelt delforsendelse eller dellevering betragtes som opfyldelse af en særskilt og uafhængig kontrakt.
Hvis forsinkelse med levering skyldes force majeure, vil levering være at udskyde med et til hindringens varighed antal dage, og levering inden for dette antal dage vil i enhver henseende være at betragte som rettidig.

4. Betaling
Betaling for leverede varer skal betales inden 8 dage efter fakturadato. Undlader kunden at modtage forsendelsen, skal betaling alligevel finde sted. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdatoen med Stokvis' til enhver tid gældende morarente. Ved for sen betaling er Stokvis berettiget til at opkræve rykker- og inkassogebyr i henhold til rentelovens bestemmelser herom.

5. Tests
Kunden skal til for egen regning at teste, om det solgte, kan anvendes til det af kunden påtænkte formål.

6. Reklamation og mangler
Kunden skal straks ved levering foretage fornøden undersøgelse af det solgte. Reklamation skal ske skriftligt, senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. I modsat fald mister kunden retten til at gøre manglen gældende.
Stokvis er berettiget til at afhjælpe alle mangler ved det solgte ved efter eget valg at foretage udbedring eller omlevering af det solgte. Såfremt afhjælpning foretages hos Stokvis, sker forsendelse fra kunden til Stokvis for kundens regning og risiko, mens forsendelse fra Stokvis til kunden sker for Stokvis' regning og risiko.
Stokvis har ret til en mindre eller mérlevering på indtil 10 % af den aftalte mængde samt til at fakturere i overensstemmelse hermed. Stokvis forbeholder sig normale produktionsmæssige tolerancer. Kunden kan ikke påberåbe sig mangler over for Stokvis, som skyldes kundens forkerte opbevaring eller behandling af det solgte, eller som i øvrigt skyldes kundens egne forhold.
Kunden kan ikke påberåbe sig mangler ved det solgte, som kunden kunne eller burde have kunnet opdage ved en gennemførelse af den i punkt 5 nævnte test.
Returnering af det solgte kan i alle tilfælde kun ske efter forudgående accept fra Stokvis.

7. Ansvar
I tilfælde af forsinkelse og/eller mangler ved det solgte har Stokvis intet ansvar, såfremt forsinkelsen eller manglen skyldes force majeure hos Stokvis eller Stokvis' leverandører.
Forsinkelse eller mangler ved det solgte, der ikke skyldes grov uagtsomhed hos Stokvis, berettiger ikke til erstatning af nogen art. Forsinkelse eller mangler uanset årsag berettiger ikke til erstatning for indirekte tab.
Stokvis er ikke ansvarlig for det solgte produktets egnethed til det af kunden påtænkte anvendelsesformål, medmindre Stokvis har indestået for egnetheden.
I det omfang intet andet følger af produktansvarsloven, jf. lov nr. 371 af 7. juni 1989 med senere ændringer, fraskriver Stokvis sig ansvaret for produktskader som følge af defekter ved Stokvis' eller kundens produkter, som ikke skyldes Stokvis' groft uagtsomme forhold. Stokvis er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab.
Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod kunden, er denne forpligtet til straks at give Stokvis underretning herom. Såfremt Stokvis sagsøges af tredjemand, er kunden forpligtet til at lade sig medinddrage under sagen, uanset værneting.
Såfremt Stokvis pålægges produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Stokvis skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over Stokvis' ansvar samt for Stokvis' omkostninger i forbindelse hermed.

8. Ejendomsforbehold m.v.
Det solgte forbliver Stokvis' ejendom indtil hele købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som kunden måtte have mod Stokvis fra andre retsforhold eller fra andre leverancer inden for samme retsforhold, og kunden kan ikke tilbageholde det solgte for sådanne modkrav. Kunden kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det solgte.

9. Immaterielrettigheder
Stokvis overdrager ingen af sine immaterielle rettigheder til det solgte i forbindelse med kundens køb.

10. Fortrolighed
Kunden skal i forhold til tredjemand hemmeligholde og ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger, som Stokvis måtte videregive.

11. Værneting og lovvalg
Evt. tvister som måtte opstå i forbindelse med indgåelsen eller efterlevelsen af en aftale, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

12. GDPR
Behandling af fortrolige oplysninger ifølge GDPR-reglerne fremgår af vores hjemmeside.